Köszöntő
Szervezeti adatok
Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Hasznos tudnivalók
Rendezvények
Pályázatok
Új Széchenyi terv
Képzés
Statisztika
Felhívás
Archívum
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Közfoglalkoztatás
RFKB
TÁMOP
Roma oldal
Közérdekű adatok
Hirdetményi kézbesítés
Sajtó
Hírlevél
Nyomtatványok
Minőségirányítás
Kapcsolatfelvétel
Közbeszerzés
Működési adatszolgáltatás
Tájékoztató a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló Kormányrendelet szabályairólNyomtatás

A Magyar Közlöny 2009. évi 180. számában jelent meg a 283/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról.

A R. és a korengedményes nyugdíjazásról szóló - többször módosított - 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján 2009. december 31-ét követően korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha

 

a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort (57. életév) és szolgálati időt (legalább 37 év) 2010. december 31-ig betölti, illetve megszerzi,

b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a regionális munkaügyi központnak bejelentette, továbbá

 

c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2010. december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási szervnek.

 

Amennyiben a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére 2010. január31-ét követően kerül sor, illetőleg a megállapodást 2010. február 15-ét követően küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, a munkáltató és a munkavállaló köteles a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére irányuló szándékot a regionális munkaügyi központnak 30 nappal a megállapodás megkötése előtt bejelenteni.

 

A fenti szabályok, valamint az 1991. évi IV,. törvény (Flt). ide vonatkozó rendelkezései alapján:

 

1./ A munkáltatónak és a munkavállalónak közösen aláírt dokumentumban kell a korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos szándékát bejelenti.

 

2./ A munkáltatónak és a munkavállalónak közösen aláírt dokumentumban kell bejelenti a  korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos szándékát a munkavállaló állandó lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre.

 

3./ A szándéknyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek alapján párosítás után eldönthető, hogy a megfelelő állás fogalmának mely bejelentett álláshelyek felelnek meg:

a)      munkavállaló neve,

b)      születési helye, ideje,

c)      anyja neve,

d)      lakóhelye/tartózkodási helye,

e)      iskolai/tanfolyami végzettsége,

f)       szakképzettsége,

g)      jelenlegi munkaköre, a munkakörben eltöltött ideje,

h)      havi munkabére 

i)        a munkavállaló nyilatkozatát nő esetében tíz éven aluli gyermeket nevel-e, férfi esetében tíz éven aluli gyermeket egyedül nevel-e,

j)        munkavállaló nyilatkozata megváltozott munkaképességről.

 

4./ A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ postacímére érkező szándék bejelentések a munkavállalók állandó lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségekre kerülnek továbbításra, mert a kirendeltség tud a megfelelő munkahely kérdésében nyilatkozni. Budapesti állandó lakóhelyű/tartózkodási helyű diplomás végzettséggel rendelkező munkavállalók esetében a Pályakezdő és Diplomás Álláskeresők Irodája az illetékes kirendeltség.

 

5. / A regionális munkaügyi központ a munkáltatót a bejelentés kézhezvételét követő 20 naponbelül tájékoztatja az érintett munkavállaló számára felajánlható, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 25. § (2)-(3) bekezdése szerint megfelelőnek minősülő munkahelyekről.

 

       A munkahely akkor megfelelő, ha

a) az álláskereső képzettségi szintjének, vagy az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott és a képzettségi szintnek megfelelő képzési lehetőség figyelembevételével megszerezhető képzettségének, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött        munkakör képzettségi szintjének megfelel, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig   ellátott             egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység képzettségi szintjének megfelel,

b) egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, 

c) a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - amennyiben az     álláskeresési   járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelező  legkisebb munkabér összegét eléri, 

d) a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz        éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,

e) az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

 

(3) A megváltozott munkaképességű álláskereső esetében az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltétel alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha megfelel a (2) bekezdés a)-c)      és e) pontjában foglalt feltételeknek, és a munkahely és a lakóhely közötti naponta - a         megváltozott munkaképességű álláskereső által igénybe vehető közlekedési          eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a két órát nem haladja meg.

Egyéb feltételek mellett a munkáltató és a munkavállaló közötti korengedményes nyugdíjra jogosultság megkötésére vonatkozó megállapodás a KMRMK kirendeltségének tájékoztatás birtokában köthető meg.

Nem terjed ki az R. hatálya azokra a munkavállalókra, akikkel munkáltatójuk 2009-ben köt(ött) korengedményes nyugdíj megállapítására vonatkozó megállapodást - amelyet legkésőbb 2009. december 31-ig benyújtanak az illetékes nyugdíjbiztosítási szervhez - függetlenül attól, hogy a nyugdíjazásra 2009-ben vagy 2010-ben kerül sor. Ezt a rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a munkáltató és a munkavállaló a megállapodást 2009. december 31-ét követően köti meg, vagy ha a megállapodást 2010. január 15-ét követően küldik meg az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek

További rendelkezése az R.-nek, hogy korengedményes nyugdíjban részesülő személy köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a biztosítással járó jogviszony létesítését, az annak létrejöttét követő 10 munkanapon belül bejelenteni. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a bejelentés megtételéről és annak tartalmáról értesíti az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal regionális igazgatóságát, valamint a regionális munkaügyi központot.

 

További információk a korengedményes nyugdíjazás feltételeiről az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján www.onyf.hu érhetők el.

Kapcsolódó dokumentumok

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Tel.: (1) 477-5700 Fax.: (1) 477-5800 E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu